Kategorier
Preparations

Ett resultat av en uppkopplad värld!

IMG_1241[1]Är att undertecknad kan beskriva vissa plattityder lite här och där i nedanstående text. Har under helgen vart begränsat uppkopplad mot omvärlden. En sorgens helg för de av oss som verkar för det öppna samhället. Men min känsla av det timmar jag tagit del av rapporteringen, så står Europa och stora delar av världen enade i kampen för de som värderar/hyllar det öppna samhällets grundsyn. Att inte ge legitimitet till de som önskar begränsa den rörelsefrihet som Europa verkar för är viktigt, och att i de lägena tydligt signalera nolltolerans till de som genom terror/skräckvälde vill inskränka den frihet som många av oss hyllar.

IMG_0006.JPG

Ovanstående text står för sig själv, men har några få beröringspunkter vars underliggande känsla jag inte helt kan bortse från, likheterna är på helt olika nivåer och komplexiteten finns där i båda fallen men känslan leder mig inpå att under denna höst kunna konstatera att , att i mitt Fb flöde ungefär hälften av fb vännerna verkar för en generös migration medan den andra hälften är mera för att stoppa/begränsa emigrationen av ”vårt” land. Båda uppfattningarna enligt de själva som jag uppfattar det hela, är på goda grunder,  samt fullt legitima. En av vår tids stora utmaningar i den ”fria” världen stavas enligt mig Inkluderande och tolerans kontra Exkluderande och intolerans. Vår utmaning som medmänniskor innefattar exempelvis även roten till de av oss vars livsåskådningar kränker de grundläggande mänskliga rättigheter och som befäster & förstärker utanförskap i sig.

Att inkludera de som önskar exkludera är en verklig utmaning, och vem har/äger tolkningsföreträdet? och vem har problemformulerings privilegiet i frågan av vad som är Tolerant – Inkluderande – Intolerant – Exkluderande m.m? Att exempelvis på goda grunder mena att vi alla är Afrikaner i en historisk kontext är en hyggligt etablerad vetenskap och åskådning hos de av oss som tror sig veta att vi är utvecklade varelser från dessa tidigare skapelser av våra förfäder/förmödrar som vandrade ut i från Afrika.

Detta ev faktum kan/behöver inte exkludera exempelvis en religiös livsåskådnings kontext, En religiös livsåskådning enligt min stundande mening bör ses utifrån sin samtid och som en mer eller mindre god beskrivning/berättelse hur det kan ha gott till i begynnelsen. En livsåskådning behöver därför inte stå i motsatsförhållande mot etablerad vetenskap på området evolutionsvetenskap givet att man inte tolkar all text för bokstavligt. (gäller i flera fall 😉 Det är enligt mig en del exkluderande uttolkare i respektive etblerade livsåskådningar som skapar motsatsförhållandet. Tror nämligen de olika livsåskådningarna om ”konsten att (över)leva” ställer ett mycket stort ansvar på det som TROR och ICKETROR på en ”UR-MAKARE”(GUD) att kunna samsas på samma och än så länge den enda för oss beboeliga planet.

Vill med all önskvärd tydlighet understryka att min uppfattning eller känsla är att det på ingalunda sätt inte görs ansträngningar för att verka för en mera inkluderande /tolerant syn på respektives åskådningar om livet. För ett antal av oss menar jag i  så många avseendet att vår värld därmed har blivit rimligare att leva i. Att bara ensidigt framställa livet i världen som sämre eller omrimligare känns oklokt och orättfärdigt.

Den åskådning som förespråkar agerar med terror som metod är enligt min ringa mening dömd att misslyckas, Där jag inte kan erinra mig om att ondska och lidande som konsekvens och dominant företeelse har vare sig stöd i de etablerade världsreligionerna eller i en evolutionsbiologisk riktning. I stället har samarbete tolerans och mångfald vart en framgångsfaktor för den mänskliga arten och andra arter på denna planet.

En fråga som infinner sig hos mig, är hur våra framtida liv/samhällen/stat bör/kan/skall organiseras? kan det måntro vara så att den skall/kan/bör organisera sig i en riktning så att oberoende av vad vi tror på, finns där en överordnad ordning som inte tar hänsyn till våra åskådningar om just tron i ”Konsten att (över)leva? Är det ett sådant liv/samhälle/stat vi vill ha? Som undertecknad ser det så skapar den texten bl.a EN PARADOX i sig.

Eller kanske rentutav åskåIMG_1223dningen tron eller fenomenet DET BEROR PÅ är det som bör tillämpas? Hur kan vi koppla upplevda olikheter samman? i stället för att dela/separera på dem? En metafor i den kontexten/beskrivningem är att jag exempelvis tror att ”vi” först lärde oss koppla fibrer samman genom vridning av våra motoriska händer innan vi lärde oss att dela samma fibrer med den skärande eggen. Båda antas har vart viktiga för vår existens och in/utveckling men de är väl skrivet i stjärnorna om det behövs som en framtida garant för vår existens kanke är den kunskapen förmågan tidlös och oberoende av tid?

Att samman/upp/av/från/ur/inkoppling existerar som fenomen får anses som ett vedertaget faktum, likväl som upplevd godhet och ondska existerar som ett vedertaget faktum, och bör föras som naturliga och kanske nödvändiga fenomen för vår så kallade existens. Om så skulle vara fallet innbär det inte givet att vi som mäsnklighet behöver aktivt verka eller  skapa lidande och ondska för vår nära omgivning. Tror det löser sig helt själv av exempelvis den omgivande naturen som en konskvens av bl.a vår livsföring.

IMG_0670En del av oss menar att vi bör rikta blickarna i en  mera  holistsisk världssyn och att den börjar se sin gryning som framtida fenomen över konsten att (över)leva. Kanske var det så vi vara menade att vara? Kanske går allt i cykler där själva skapandet i sig är själva paradoxen? Föregår er med berättigad kritik om tokigheter i texten, med en ”dåres försvarstal”  och förklaringsmodell  om få studieskulder, ett underutvecklat ordföråd samt  en nästintill obefintlig förmåga till meningsbyggnad. Ni kan även helt skita i vad jag skrivit och i stället försöka förstå vad jag menar. Man kan även tolka texten som ofärdig och att det är som de skall vara.  Men kul är det för mig oavsett vilket. Mvh Majkel och önskan om ett gott skratt, som sägs förlänga livet och kivet.

A result of a connected world

During the weekend has been limited connection to the outside world, a sad weekend for those of us working for the open society. But my sense of the hours I have read the reports as are Europe and large parts of the world united in the fight for those who value / salute the open society ethos. Not to give legitimacy to those who wish to restrict the freedom of movement of Europe seems important, and that the state clearly signal zero tolerance for those who, through terrorist / terror would curtail the freedom that many of us espouse.
During this autumn, I have in my Fb flow to note that about half of fb friends are for a generous emigration while the other half is more of stopping / limiting the emigration of ”our” country. Both views according to which they are a good reason legitimate. One of the greatest challenges in the ’free’ world is spelled in my Including / Excluding tolerance / intolerance. Our challenge as neighbors include even those of us whose philosophies violates fundamental human rights and which consolidates and reinforces exclusion in itself.
To include those who wish to exclude is a real challenge, and who have / own interpretation before the tree? and who has problemformulerings privilege in the matter of what is Tolerant – Inclusive – Intolerant – Excluding etc? For example, on good grounds to think that we are all Africans in a historical context is an established science and the beliefs of those of us who believe that we are evolved beings from the earlier creations of our forefathers / mothers.
This fact possibly can / should not exclude, for example, a religious world views context, it should be seen from his contemporaries and as a good story how it can have plenty of in the beginning. A philosophy of life need not be contrary to established science in the field of evolutionary science given that they do not interpret it literally. There are some exclusive interpreters of the respective philosophies of creating contrast ratio. Believe, one of each view of how ”the art of (over) living” places a huge responsibility on the believes and does not believe in a ”WATCH-MAKER” (Allah) to coexist on the same and so far the only one of us habitable planet.
Want thus amply emphasize that in no way means no efforts are made to promote a more inclusive / tolerant approach in its particular beliefs. About life.
The outlook that advocates acts of terror as a method is, in my humble opinion doomed to failure, where I can not recall if that evil and suffering as the dominant phenomenon has neither support in the established world religions or in a biological evolutionary direction. Instead, the co tolerance and diversity where a success factor for the human species and other species on this planet.
One question that arises is how our future life / society / state should / could / should be organized? it may be that they should / could / should organize in a direction so that regardless of what we believe is a superior order does not take into account our views on precisely the belief in ”art of (over) live? Is there such a society we want? As the undersigned see it become the moral of the text.
Is a paradox or it depends? How can we link diversity together? instead of dividing / separating them? A metaphor here is that I believe that ”we” first learned connecting fibers together by twisting of our motor going before we learned to share the same fiber with a cutting edge. Both have every essential for our existence, but they are well perhaps written in the stars, if necessary, to exclude any of these terms, or if they simply become essential for our existence. both the Connection and disconnection exists as phenomenon as well as the perceived good and evil exist perhaps viktigta phenomena of our existence. Where the balance between the phenomena is the challenge.

 

Lämna ett svar