Skydd

Är ett mycket viktig grundläggande behov för människan. Om vi ​​inte har nödvändigt skydd kommer det mycket snabbt påverka vår förmåga att få tillräckligt med sömn, som i sin konsekvens kommer att påverka vår förmåga att överleva.

Om jag får välja endast en “pryl” från det civila samhället, under förutsättning att jag har kläder på min kropp så skulle valet falla på en bra sovsäck. Anledningen till att jag räknar sovsäcken så hög är pga att det från min synvinkel är svårast att improvisera i naturen, och det är kanske för att jag kan bemästra förmågan att göra upp eld och kan tillverka basala verktyg som faktiskt redan finns i naturen . Naturligtvis kan det inte finnas en absolut rätt svar på denna fråga, så det får ses ur det sammanhang som jag har erfarenhet av.

Nedan några tekniska fakta hur det verkar fungera i teorin, kanske det kan ha ett värde att inkludera sådana fakta, alltså som förstår varför det är ett absolut värde för att skydda dig när du fryser som “fan”

Vissa saker kan mycket väl vara bra att känna till innan jag går bort (bättre förberedda än efterhand)

Här! för många av er en liten repetition på strömningsmekanik, och för vissa kanske lite nytt.

Konvektion?

Är en rörelse i en vätska, gas eller vatten och luft. Konvektion är en av de tre typer av värmeöverföring.

Värme kan överföras på tre sätt, genom ledning, konvektion eller strålning.

Konvektion och ledning av luft i en sovsäck!

Yttertyget (material) är i allmänhet kallare än resten av sovsäcken förutsatt att ingen värmekälla (själv) mot den inre strukturen i utrymmet mellan det inre och yttre skalet består av någon typ av isoleringsmaterial (Dun, syntetiska fibrer , ull, etc.), dessa är de material ledningsförmåga (konduktivitet) och hur deras förmåga att binda luft (konvektion) i förhållande till den vikt som är spännande, nedan är några exempel på olika material värmeledningsförmågan.

Värmemotstånd ett materialskikt beskriver också ett materiallayer förmåga att begränsa värmeflödet. Ett tjockt skikt av isoleringsmaterial är oftast bättre exp (raindeer hud, ull) än tunnare (bomull, viskos) och ett material med låg värmeledningsförmåga bättre isolering än en högre värmeledningsförmåga.

Värmeledningsförmåga några vanliga ämnen

– Silver 427
– Koppar 398
– Guld 315
– Aluminum 204
– Mässing 111
– Platinum 70
– Invar 16
– Vismut 8,5
– Glas 1
– Vatten 0,6
– Air 0,026
– Ull 0,05

Vissa källa tas från Wikipedia, och ungefär hälften av texten från undertecknad själv.[:en]Is a very important basic need for human beings. If we don’t have nessecary shelter/protection it will very fast affect our ability to get enough sleep, which in their consequence will affect our ability to survive.

If i get to choose only one “gadget”  from civil society, provided that i have clothes on my body so would the choice fall upon a good sleeping bag. The reason why i count a sleepingbag so high is becouse it’s from my point of view the hardest/toughest to improvise in nature, and that’s maybe becouse i have mastered the ability to make a fire and get me a cutting edge with things found in nature. Of course, there can’t  be a absolute correct answers for this question, so therfore it should be seen in the context in which i have experience.

Below some technical facts how it seems to work in theory, maybe it can have a value to include such facts, to thus who understand why there is an absolute value to protect yourself when you freeze like “hell”

Some things may well be useful to know before going away (better prepared than hindsight)

Here ! for many of you a little refresher on fluid mechanics, and for some maybe a little new.

Convection?

If a motion in a liquid, gas, or water and air. Convection is one of the three types of heat transfer.

Heat can be transferred in three ways, by conduction , convection or radiation.

Convection and conduction of air in a sleeping bag!

The outer fabric (material) is generally colder than the rest of the sleeping bag provided there is no heat source (yourself) against the inner fabric of the space between the inner and outer shell consists of some type of insulation material (Dun, synthetic fibers, wool, etc.), these are the materials conductivity ( conductivity) and how their ability to trap air (convection) in relation to the weight that is exciting, below are some examples of different materials heat conduction ability.

Thermal resistance of a layer of material also discloses a materiallayer ability to restrict heat flow. A thick layer of insulation material is usually better exp (raindeer skin, wool) than thinner (cotton, viscose) and a material with low thermal conductivity better insulation than a higher thermal conductivity.

Thermal conductivity of some common substances

– Silver 427
– Copper 398
– Gold 315
– Aluminum 204
– Brass 111
– Platinum 70
– Invar 16
– Bismuth 8.5
– Glass 1
– Water 0.6
– Air 0.026
– Wool 0.05

Some source taken from Wikipedia, and about half of the text from the undersigned himself.[:de]Is a very important basic need for human beings. If we don’t have nessecary shelter/protection it will very fast affect our ability to get enough sleep, which in their consequence will affect our ability to survive.

If i get to choose only one “gadget”  from civil society, provided that i have clothes on my body so would the choice fall upon a good sleeping bag. The reason why i count a sleepingbag so high is becouse it’s from my point of view the hardest/toughest to improvise in nature, and that’s maybe becouse i have mastered the ability to make a fire and get me a cutting edge with things found in nature. Of course, there can’t  be a absolute correct answers for this question, so therfore it should be seen in the context in which i have experience.

My choice good but expensive.

My choise good but expensive.

Below some technical facts how it seems to work in theory, maybe it can have a value to include such facts, to thus who understand why there is an absolute value to protect yourself when you freeze like “hell”

Some things may well be useful to know before going away (better prepared than hindsight)

Here ! for many of you a little refresher on fluid mechanics, and for some maybe a little new.

Convection?

If a motion in a liquid, gas, or water and air. Convection is one of the three types of heat transfer.

Heat can be transferred in three ways, by conduction , convection or radiation.

Convection and conduction of air in a sleeping bag!

The outer fabric (material) is generally colder than the rest of the sleeping bag provided there is no heat source (yourself) against the inner fabric of the space between the inner and outer shell consists of some type of insulation material (Dun, synthetic fibers, wool, etc.), these are the materials conductivity ( conductivity) and how their ability to trap air (convection) in relation to the weight that is exciting, below are some examples of different materials heat conduction ability.

Thermal resistance of a layer of material also discloses a materiallayer ability to restrict heat flow. A thick layer of insulation material is usually better exp (raindeer skin, wool) than thinner (cotton, viscose) and a material with low thermal conductivity better insulation than a higher thermal conductivity.

Thermal conductivity of some common substances

– Silver 427
– Copper 398
– Gold 315
– Aluminum 204
– Brass 111
– Platinum 70
– Invar 16
– Bismuth 8.5
– Glass 1
– Water 0.6
– Air 0.026
– Wool 0.05

Some source taken from Wikipedia, and about half of the text from the undersigned himself.[:ru]Это очень важная основная потребность человека. Если у нас нет nessecary жилье / защиту будет очень быстро повлиять на нашу способность высыпаться, что в их результате повлияет на нашу способность к выживанию.

Если я получаю выбрать только один “гаджет” от гражданского общества, при условии, что у меня есть одежда на моем теле так был бы выбор пал на хороший спальный мешок. Причина, почему я перекличку спальный мешок так высока becouse это с моей точки зрения самое сложное / жестким, чтобы импровизировать в природе, и это, возможно, becouse я освоил способность сделать огонь и получить мне режущую кромку с вещей, найденных в природе , Конечно, там не может быть абсолютных правильные ответы на этот вопрос, поэтому Therfore следует рассматривать в контексте, в котором у меня есть опыт.

Ниже некоторые технические факты, как это похоже на работу в теории, может быть, это может иметь значение, чтобы включать в себя такие факты, таким образом, кто понимает, почему существует абсолютное значение, чтобы защитить себя, когда вы замерзают, как “ад”

Некоторые вещи вполне может быть полезно знать, прежде чем уходить (лучше подготовлены, чем задним числом)

Вот ! для многих из вас немного освежители по механике жидкости, а для некоторых, возможно, немного нового.

Конвекция?

Если движение в жидкости, газа или воды и воздуха. Конвекционный является одним из трех видов теплопередачи.

Тепло может передаваться тремя способами, за счет проводимости, конвекции или излучения.

Конвекция и проводимость воздуха в спальном мешке!

Внешняя ткань (материал), как правило, холоднее, чем остальная часть спального мешка при условии, что нет источника тепла (непосредственно) к внутренней ткани пространства между внутренней и внешней оболочкой, состоит из некоторого типа изоляционного материала (Dun, синтетические волокна , шерсть и т.д.), они являются материалы проводимость (проводимость) и как их способность захватывать воздух (конвекция) по отношению к весу, который является захватывающим, ниже приведены некоторые примеры способности теплопроводности различных материалов.

Тепловое сопротивление слоя материала также раскрывает способность materiallayer для ограничения потока тепла. Толстый слой изоляционного материала, как правило, лучше ехр (raindeer кожа, шерсть), чем тоньше (хлопок, вискоза), и материал с низкой теплопроводностью лучшей изоляции, чем более высокой теплопроводностью.

Теплопроводность некоторых распространенных веществ

– Серебро 427
– Медь 398
– Золото 315
– Алюминий 204
– Латунь 111
– Платиновый 70
– Инвар 16
– Висмут 8,5
– Стекло 1
– Вода 0,6
– Air 0,026
– Шерсть 0,05

Некоторые источники взяты из Википедии, а также около половины текста из нижеподписавшегося себя.[:]