Eld

Grunderna för elden är tre viktiga komponenter som de stavas syre – bränsle och värme. Dessa tre består av rätt proportioner.

Det finns ”vetenskapliga bevis på att vi” har  kunnat kontrollera elden i cirka 790 000 år, vilket säkert kommer att revideras i framtiden.

Fakta om eld
Brand är fenomenet som uppstår när en gas genomgår en koncentrationsstyrd, exoterm kemisk reaktion som inbegriper oxidation (förbränning) av ett brännbart ämne, i tekniska sammanhang som kallas bränsle. Värme från reaktionen bidrar till förgasningsmedlet och blandningen av den brännbara substansen och oxidationsmedlet men är per definition temperaturen så hög att temperaturen inte längre styr reaktionen. Förbränning sker därför i gränssnittet mellan oxidanten och brännbart material (filament) eller brännbara ämnen (flamma, eld). Förbränningen av kolinnehållande, flytande eller gasformiga substanser ger flammor som lyser starkt i svart kroppsstrålning från mikroskopiska sotpartiklar medan förbränning av väte till exempel ger genomskinliga, svagt glödande flammor.

För brand skall ske, behövs tre källor men fyra villkor.
– Närvaro av ett brännbart ämne, såsom trä eller bensin
– Närvaro av oxidationsmedel, såsom syre (i luft), klor
– Temperaturen som ett resultat av varje rättegång eller extern värmekälla uppdrivits av den punkt där en självhäftande, icke-temperaturstyrd oxidering sker.
* En proportionell mängd av ovanstående CIMG0455

Ett elektriskt urladdningsfenomen, en glödande elektrisk ledare, koncentrerad solstrålning (förstoringsglas), temperaturkontrollerad (självantändning) eller annan form av värme, såsom kompression eller friktion (matchning) för att börja elda.

I avsaknad av något av dessa förhållanden minskar det brinnande och släckt – vilket ligger till grund för all brand.

Eldens kommando borde ha varit, om inte en av de första så åtminstone den viktigaste ”uppfinningen” är mangjord – att tändning av eld från blixtnedslag och senare eldslagning borde ha radikalt förändrat människors liv. Med eld som värmekälla kunde plötsligt platser med kallare klimat vara i besittning. Elden förändrade också den mänskliga kosten: Möjligheten att koka och laga maten förbättrades, underlätta näringsupptaget och möjliggjorde användningen av grödor som ansågs fullständigt oätliga. Brand kan också användas som skydd mot farliga djur, som värmekälla för tillverkning av verktyg, skjutning av keramik, etc., och inte minst som belysning under natten och i grottor – naturligt ljus var plötsligt inte längre högsta.

Källa ovanför fakta: Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Eld

[:en]CIMG0455The basis for the fire are three important components they are spelled Oxygen – Fuel and Heat. These three consists of the right proportions.

There is scientific evidence that ”we” could have control the fire in about 790,000 years, Wich certainly will be revised in the future.

CIMG0454

Facts of fire

Fire is the phenomenon that occurs when a gas undergoes a concentration-controlled, exothermic chemical reaction involving oxidation (combustion) of a combustible substance, in technical contexts called fuel. Heat from the reaction contributes to the gasifier and the mixing of the combustible substance and the oxidizing agent, but is by definition temperature is so high that the temperature is no longer controlling the reaction. Combustion takes place therefore in the interface between the oxidant and the combustible material (filament) or combustibles (flame, fire). The combustion of carbon-containing, liquid or gaseous substances provide flames that shines brightly in black body radiation from microscopic soot particles while the combustion of hydrogen, for example, provides transparent, faintly glowing flames.

For fire to occur, three conditions:

presence of a combustible substance, such as wood or gasoline
presence of oxidizing agents such as oxygen (in air), chlorine
the temperature as a result of any lawsuit or external heat source uppdrivits of the point where a self-sustaining, non-temperature controlled oxidation occurs

For example, an electric discharge phenomenon, a glowing electric conductor, concentrated solar radiation (magnifying glass), temperature controlled (self-ignition) or another form of heat such as compression or friction (match) to start fire.
Eld
In the absence of any of these conditions decrease the burning and extinguished – which underlies all Fire.

Command of the fire should have been, if not one of the first so at least the most important ”invention” is man made – that the domestication of fire from lightning strikes and later eldslagning should have radically changed people’s lives. With fire as a heat source could suddenly places with colder climates are in possession. The fire also changed the human diet: The ability to boil and cook the food improved, facilitating nutrient uptake and enabled the use of crops that were considered completely inedible. Fire could also be used as protection against dangerous animals, as the heat source for the manufacture of tools, firing pottery, etc., and not least as lighting during the night and in caves – natural light was suddenly no longer reigns supreme.

Source above facts: Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Eld[:de]CIMG0455The basis for the fire are three important components they are spelled Oxygen – Fuel and Heat. These three consists of the right proportions.

There is scientific evidence that ”we” could have control the fire in about 790,000 years, Wich certainly will be revised in the future.

CIMG0454

Facts of fire

Fire is the phenomenon that occurs when a gas undergoes a concentration-controlled, exothermic chemical reaction involving oxidation (combustion) of a combustible substance, in technical contexts called fuel. Heat from the reaction contributes to the gasifier and the mixing of the combustible substance and the oxidizing agent, but is by definition temperature is so high that the temperature is no longer controlling the reaction. Combustion takes place therefore in the interface between the oxidant and the combustible material (filament) or combustibles (flame, fire). The combustion of carbon-containing, liquid or gaseous substances provide flames that shines brightly in black body radiation from microscopic soot particles while the combustion of hydrogen, for example, provides transparent, faintly glowing flames.

For fire to occur, three conditions:

presence of a combustible substance, such as wood or gasoline
presence of oxidizing agents such as oxygen (in air), chlorine
the temperature as a result of any lawsuit or external heat source uppdrivits of the point where a self-sustaining, non-temperature controlled oxidation occurs

For example, an electric discharge phenomenon, a glowing electric conductor, concentrated solar radiation (magnifying glass), temperature controlled (self-ignition) or another form of heat such as compression or friction (match) to start fire.
Eld
In the absence of any of these conditions decrease the burning and extinguished – which underlies all Fire.

Command of the fire should have been, if not one of the first so at least the most important ”invention” is man made – that the domestication of fire from lightning strikes and later eldslagning should have radically changed people’s lives. With fire as a heat source could suddenly places with colder climates are in possession. The fire also changed the human diet: The ability to boil and cook the food improved, facilitating nutrient uptake and enabled the use of crops that were considered completely inedible. Fire could also be used as protection against dangerous animals, as the heat source for the manufacture of tools, firing pottery, etc., and not least as lighting during the night and in caves – natural light was suddenly no longer reigns supreme.

Source above facts: Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Eld[:ru]CIMG0455The basis for the fire are three important components they are spelled Oxygen – Fuel and Heat. These three consists of the right proportions.

There is scientific evidence that ”we” could have control the fire in about 790,000 years, Wich certainly will be revised in the future.

CIMG0454

Facts of fire

Fire is the phenomenon that occurs when a gas undergoes a concentration-controlled, exothermic chemical reaction involving oxidation (combustion) of a combustible substance, in technical contexts called fuel. Heat from the reaction contributes to the gasifier and the mixing of the combustible substance and the oxidizing agent, but is by definition temperature is so high that the temperature is no longer controlling the reaction. Combustion takes place therefore in the interface between the oxidant and the combustible material (filament) or combustibles (flame, fire). The combustion of carbon-containing, liquid or gaseous substances provide flames that shines brightly in black body radiation from microscopic soot particles while the combustion of hydrogen, for example, provides transparent, faintly glowing flames.

For fire to occur, three conditions:

presence of a combustible substance, such as wood or gasoline
presence of oxidizing agents such as oxygen (in air), chlorine
the temperature as a result of any lawsuit or external heat source uppdrivits of the point where a self-sustaining, non-temperature controlled oxidation occurs

For example, an electric discharge phenomenon, a glowing electric conductor, concentrated solar radiation (magnifying glass), temperature controlled (self-ignition) or another form of heat such as compression or friction (match) to start fire.
Eld
In the absence of any of these conditions decrease the burning and extinguished – which underlies all Fire.

Command of the fire should have been, if not one of the first so at least the most important ”invention” is man made – that the domestication of fire from lightning strikes and later eldslagning should have radically changed people’s lives. With fire as a heat source could suddenly places with colder climates are in possession. The fire also changed the human diet: The ability to boil and cook the food improved, facilitating nutrient uptake and enabled the use of crops that were considered completely inedible. Fire could also be used as protection against dangerous animals, as the heat source for the manufacture of tools, firing pottery, etc., and not least as lighting during the night and in caves – natural light was suddenly no longer reigns supreme.

Source above facts: Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Eld[:]