Kategorier
Education Preparations Urban things

[:en]Hints about equipment for survival in 2017 is ?[:sv]Tips på utrustning för (över)levnad 2017 är ett ?[:]

[:en]The title is a question that occurs for me, and probably many other of my friends. The question seems to follow any type of context that I/we exist in. Most times we do not think that we have already solved a lot of the important equipment, which is needed to solve information to our everyday ”survival”/living situation.

What is wise to keep in mind before we think of our ”fine” equipment?

Below is a picture and a proposal that addresses one type of mindset.

 

 

 

 

 

 

 


The above picture can be seen as universal, becouse it can be applied over the entire planet at all phenomena as I see it.

Before giving suggestions about equipment, I think the first question we should ask our self about the equipment is. What will the equipment be aimed to solve? My answer is: It will be aim to increase your abilities and margins to live/survive a situation of an emergency.

Now to detail equipment is included as a small but reasonable subcomponent above picture where I give the following proposals for three in the event of an emergency.
1.SHELTER = Sleeping bag.
2.FIBERS = ”Strong” cord.
3.CUTTING EDGE = knife.

Why these three choices? As for the first sleeping bag, it can help you with that which appears pretty difficult  to ensure without equipment, namely sleeping. The second of our basic needs are also important but where you are using the 2.”strong cord” & 3. Knife with good handling can create both vessels for liquid – food – heat and more shelter.

The above equipment must also be seen as a clean copy of our evolutionary ”development” which provides some historical weight to the elections. The equipment is ofcourse also still today by no means passé, there are in our immediate contemporaries, perhaps in multiple versions.

Regarding more ”good to have gadgets” that you might like to add to the above equipment you can possibly add some cary & store the gadget.

Where many see the backpack as a popular carry and store gadget.
Conclusion: In terms of our equipment to both life and associated ”backpack” so we all do more or less  a journey we fill som tools in. What ”stuff” you fill in your ”backpack” give you the conditions of your living/survival situation. We also live in a time where the difficulty and challenge in our part of the world, consists more in learning to limit their equipment when there seems to be no limits to what we intend to ”develop” in all directions. The above equipment does not reflect fully my ”backpack equipment,” but it addresses a direction in what I find priority. A further approach based on the claim ”it’s depends”? is welcome when choosing the type of equipment, they are perhaps not so concrete which I find well as the conditions and environments are so diverse on the planet Tellus.

What kind of equipment you carry in your ”backpack”?
How do you act in these ”tricky” questions?

Looking forward to your comments where there are no ”right or wrong” comments.

Live well / Mikael[:sv]Rubriken är en fråga som förekommer lite till och från för mig, och säkert många andras tid som jag känner. Frågan förefaller följa i princip alla typer av sammanhang som jag/vi existerar i. De flesta gångerna tänker vi inte på att vi redan löst mycket av den viktiga utrustning, som behövs för att lösa uppgifterna till vår vardagliga (över)levnadssituation.

Vad är klokt att tänka på innan vi tänker på vår ”fina” utrustning?

Nedan kommer en bild och förslag som adresserar en typ av tankesätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan bild får ses som universell då den kan appliceras över hela planeten på alla fenomen som jag ser det.

Innan jag ger förslag på utrustning så anser jag att första frågan man bör ställa sig angående UTRUSTNING är.
Vad skall utrustningen syfta till ? Mitt svar är: Den skall syfta till att öka dina förmågor & marginaler till att (över)leva i händelse av nöd.

Nu till detaljen UTRUSTNING som finns med som en liten men rimlig delkomponent ovan bild där jag ger följande förslag om tre i händelse av nöd.

  1. SKYDD = Sovsäck. 
  2. FIBRER = Stark” tråd.
  3. SKÄRANDE EGG = Kniv.

Varför då dessa val? När det gäller 1. Sovsäcken  kan den hjälpa dig med det som förefaller klurigast att säkerställa utan utrustning, nämligen SÖMN. De andra av våra grundbehov är också viktiga men där du med hjälp av 2.”Stark tråd” & 3. Kniv med gott handhavande kan skapa både kärl för vätska – mat – värme & mera skydd.

Fire making

 

 

 

Ovan utrustning får även ses som en ren kopiering av vår evolutionära ”utveckling” vilket ger viss historisk tyngd åt valen. Utrustningen är ju heller på ingalunda sätt passé utan finns i vår absoluta samtid, måhända i flera olika utförande.

När det gäller fler ”bra och ha prylar” som man kanske skulle vilja addera till ovan utrustning så kan man tänkas sig någon slags bära & förvara pryl.

Min ”ryggsäck”

Där många ser ryggsäcken som en populär bära och förvara pryl.
Slutsats: När det gäller vår utrustning till både livet & tillhörande ryggsäck så gör vi alla mer eller mindre en resa vad vi fyller däri. Vilka ”prylar” du har & fyller din ”ryggsäck” med ger dig förutsättningarna för din (över)levnad. Vi lever också i en tid där svårigheten & utmaningen i vår del av världen, består mera i att lära sig begränsa sin utrustning då det inte tycks finnas några gränser i vad vi ämnar ”utveckla” i alla riktningar. Ovan angivna utrustning speglar inte till fullo min ”ryggsäcks utrustning” men den adresserar en riktning i vad jag finner prioriterat. Ett ytterligare synsätt som utgår från påståendet  de beror på ? är välkommet när man skall välja typ av utrustning, de är måhända inte så konkret vilket jag finner bra då förutsättningarna och miljöerna är så skiftande på planeten Tellus.

Vad för typ av utrustning bär ni i er ”ryggsäck” ?
Hur tänker/agerar ni i dessa ”kluriga” frågor?

Ser fram emot era kommentarer där det inte existerar ”rätt eller fel”. 

Lev väl /Mikael[:]

Lämna ett svar