Kategorier
Blog

Tomma tunnor skramlar ljudligast!

Finns där en reflexiv kontroll? JA men det kräver dock att den/de som avser tillämpa fenomenet har grundläggande kännedom om dess varande och funktion (Den elementära kunskapen saknar enligt mig Donald T) Den har förmodligen aldrig existerat i en medveten kontext av Amerikansk politik de senaste 4 åren, Om den trots allt existerat så förefaller nu dess resultat mkt magert, då de(n) nu tomma tunnan/tunnorna med eller utan reflexiv kontroll förefaller skramla på sista versen. Jag finner det mkt glädjande att det kollektiva mänskliga förnuftet, ännu en gång i allt väsentligt visat sig vara tilltalat agerande och fungerande.

Vad har exempelvis då de 4 sista åren inneburit för världen? JA! polariseringen har ökat betydligt i ett antal länder, enligt undertecknad, bl.a pga ökande brist av IRL kommunikation.

”Utvecklingen” har även givit fri media ett nytt ansikte, vars problemformuleringsprivelegium och tolkningsföreträde kidnappats av framförallt en person (D Trump) med en mkt oklädsam personlighetsstörning, som förmodligen debuterat i relativt tidig ålder, vilket i sin konsekvens medför en synnerligen skadlig och förvriden självbild för sin omgivning. Då den mest elementära sjukdomsinsikt saknas av vederbörande så är där inte mycket att be för, utan omgivningen får kallt konstatera den bristen och gå vidare, vilket jag kan konstatera nu glädjande sker för ett mkt stort antal oss som inte ger ”tvärsäkerhet” ett allena rådande utrymme.

Finns där något positivt under dessa 4 år? Svaret är JA! Mkt pga att det skett ett antal ögonöppnare av ett slumrande Europa, som under allt för lång tid outsourcat mkt av sitt militära försvar av den egna världsdelen till en annan världsdel. Det Amerikanska militärindustriella komplexet har iofs inte vart helt inaktiv för att bistå med allehanda hjälp.

Annat positivt med Donald är att han med viss framgång bekämpat den skadliga Globalismen och som i sin konsekvens utarmar småskalighet och ett hållbart tänkande, där man endast gynnar en liten finansiell elit iofs inkluderat Presidenten själv. Vi behöver lära oss kopiera Naturen där tillväxt sker hela tiden men med hänsyn taget till att resurserna är ändliga.

Där har enligt mig Donald paradoxalt bidragit positivt genom sitt bristande miljötänkande, där konsekvenserna av hans agerande blivit tydligare, och därmed mera tydliggjorda där en förändring behöver ske och är med önskvärd tydlighet mer eftersträvansvärda att uppnå. D.v.s att man ger vår omgivande natur ett tydligt hållbart ekonomiskt värde utan att förstöra eller exempelvis oskäligt kalhuggning av träd som stör den viktiga biodiversiteten för eller andra skyddsvärda naturtillgångar. Man kan milt utrycka det som att mänskligheten saknar inte framtida utmaningar för sin existens, där konsten att leva kan återigen övergå till konsten att överleva.

En annan positiv konsekvensen av ett mera protektoristiskt tänkande och handlande i USA bör i sin konsekvens enligt u.t bör bli ett ökat intresse av etableringar av varaktiga relationer med bl.a de Nordliga länderna, som på sikt bör befästas samt på sikt stimulera ett ökad handelsutbyte och försvarssamarbete.

I min kristallkula finns en tydlig riktning emot en rimligare värld där en tro med tvivel ges ett stort utrymme.

”Människa var glad över din ofullkomlighet, då evigheten förefaller ligga i det ofärdiga varandet.” /MÅ

Jag avslutar med John Steinbecks fina ordstäv: ”Förmågan att idag tänka annorlunda än igår, skiljer den vise ifrån den envise.”